Echo (2005, 3. szám) 
Hajdu Péter

Jelentés, értelmezés, tévedés stb. Hozzászólás Nagy Árpád Miklós és Patay-Horváth András vitájához

Meglehet, hogy az Ókor lapjain folyó vita témájáról vagy tétjéről a két vitatkozó fél eddig sem pontosan ugyanazt gondolta. Patay-Horváth András mintha arról vitatkozna, mit ábrázol az olümpiai Zeusz-templom keleti oromcsoportja, Nagy Árpád Miklós viszont ezen kívül azt is a vita témájává tette, milyen eljárások, milyen gondolati műveletek alapján tehetünk kijelentéseket ezzel kapcsolatban. Én az alábbiakban megkísérlem tovább emelni a téteket, bár lehet, hogy amit én jelentősebb kérdésnek tekintek, azt mások marginális problémák fejtegetésének érzik majd, ahelyett hogy a lényegről esne szó. Én ugyanis azon döbbentem meg Patay-Horváth mindkét szövegének olvastán, hogy milyen nézeteket nyilvánított ki a jelentés és értelmezés tekintetében. Ő láthatólag úgy képzeli, egy műalkotásnak van eredeti, rögzített jelentése. Szerinte az olyan értelmezés az egyetlen helyes értelmezés, amely megfelel ennek a jelentésnek, minden más értelmezés tévedés. Ezért is foghatja fel úgy a vitát, mint ami az oromcsoport jelentéséről szól: valakinek igaza van ebben a vitában, mások tévednek – mint például Pauszaniasz vagy Nagy Árpád Miklós. De hol is volna ez az egyetlen igaz jelentés? Vagy másképpen: milyen létmóddal rendelkezik? Első pillantásra transzcendensnek nevezném a Patay-Horváth-féle jelentést, mert nem e világból való, nem közvetlenül megtapasztalható valami. Másrészt azonban történetileg mégiscsak elhelyezhető, hiszen eredeti jelentés, amely később elfelejtődhetett. Hol van ez az eredetiség? „Elképzelhető az is, hogy […] a szoborcsoport készítője eredetileg valami egészen mást akart ábrázolni” (P.-H. A., „Mit ábrázol…”: Ókor 2004/3, 35.). Szóval a jelentés a művészi szándékban van. Elképzelni persze sok mindent lehet. Én például azt is el tudom képzelni, hogy a szoborcsoport készítője Agamemnón és Akhilleusz kibékülését akarta ábrázolni, de nem sikerült neki, mert a kész szobor az alkotói szándék ellenére Pelopsz és Oinomaosz kocsiversenyének előkészületeit jelentette. El tudom továbbá képzelni a művészt, amint a frissen felállított szoborcsoport első szemlélőit (a kortárs éliszi polgárokat) győzködi, hogy félreértik alkotását, de azok nem hisznek neki. (Előfordul, hogy művészek értelmezik saját műveiket, de privilegizált helyzetük még ilyenkor sincs: értelmezőként ugyanazok a szabályok vonatkoznak rájuk, mint bárki másra, és nem feltétlenül sikerül másokat meggyőzniük saját értelmezésük érvényességéről.) Patay-Horváth András nyilván másképpen képzeli el a dolgokat, de ezzel kapcsolatban távol álljon tőlem, hogy vitát nyissak: az alkotói szándék olyan terület, amelyen ki-ki csak a képzeletére hagyatkozhat, ott viszont teljes szabadságot élvez. Ezért is van az, hogy abban az irodalomtudományos, irodalomelméleti – vagy tágabban: a jelentéssel és az értelmezéssel foglalkozó – kommunikációban, amely manapság a legkövetkezetesebben megalapozottnak látszik, nem illik az alkotói szándékról kijelentéseket tenni. Éppen mert ezek a kijelentések sem cáfolhatók, sem érvekkel igazolhatók nem lennének. (Ezt nevezhetnénk egyébként a tudományosság kritériumának, de erre még később visszatérek.) Hadd foglaljam össze vázlatosan, miket gondolok én a jelentésről – hangsúlyozva, hogy nézeteimet nem művészettörténeti vagy régészeti stúdiumok alapján alakítottam ki, hanem azon elmélkedések és tanulmányok révén, amelyeket irodalomtörténészként magáról a jelentésképződés folyamatáról folytattam. Nos, a jelentést én egyáltalán nem tekintem rögzítettnek, amely a befogadótól függetlenül létezik, hanem inkább olyasminek, ami megtörténik, vagy (ki)alakul az értelmező aktív közreműködése révén. Ebből következőleg egy műalkotás jelentése változásoknak is ki van téve: más korok más értelmezői előfeltevéseinek megfelelően mást és mást fog jelenteni. De még egyazon korszak különböző befogadói csoportjai is másképpen érthetik ugyanazt a művet. Ezek között az eltérő értelmezések között szerintem azért nem lehet kijelölni az egyetlen helyeset és tévedésnek minősíteni az összes többit, mert nincs olyan kitüntetett nézőpont, ahonnan látszana, melyik igaz, melyik nem. Jóllehet nagyon vonzó gondolat, hogy ilyen nézőpontnak tekintsük a sajátunkat: a történelem fejlődik, halad előre, a mi jelenünk következésképpen tökéletesebb, mint a múlt, tehát a mi értelmezéseink jobbak, mint a korábbiak, hiszen mi sokkal többet tudunk, mint elődeink. Nagyjából ez volna Patay-Horváth álláspontja, aminek csak látszólag mond ellent az a narratíva, amely az eredeti jelentés visszanyerését hirdeti. Aki azt gondolja, hogy saját történeti helyzetétől el tud tekinteni, és közvetlenül visszanyúlhat az eredeti állapothoz, visszahelyezheti magát a múlt körülményei közé, általában az a leginkább hajlamos rá, hogy saját korának előfeltevéseit reflektálatlanul visszavetítse a múltba. Azt gondolni, hogy mi, mai emberek, jobban helyre tudjuk állítani az eredeti jelentést, mint a közbeeső időben bárki más, ugyanaz, mint azt gondolni, hogy mi, mai emberek jobban értjük a művet, mint előttünk bárki más – mert az eredeti jelentéshez sem vezet királyi út, ahogyan a művészi szándékhoz sem. Mivel a hagyománytól nem tudunk eltekinteni, jobb, ha meg sem próbáljuk, hanem inkább tudatosítjuk, és értelmezésünk részévé tesszük. Az értelmező saját meghatározottságai azonban nemcsak azt befolyásolják, hogy egy adott művet hogyan értelmez, hanem azt is, hogy mi az, ami számára adott. Patay-Horváth szerint ha az értelmezés befolyásolja a rekonstrukciót, akkor az circulus vitiosushoz vezet („Errare…”: Ókor 2004/4, 37.). Az értelmezés szakirodalmában (hermeneutika) azonban igen elterjedt előfeltevés, hogy a kör nem feltétlenül az ördögtől való. A megértés nem valamiféle lineáris folyamat, amely a nulla megértéstől a teljes megértésig halad, és mivel közben az információ felhalmozódik, minden időpillanata tökéletesebb megértést jelent a megelőzőeknél. Nincs ugyanis zéró megértés, ahonnan elindulhatnánk. A műalkotással való találkozásba az értelmező mindig magával viszi saját előfeltevéseit, és egy előzetes megértés alapján lát neki munkájának. Ezt az előzetes megértést azonban folyamatosan módosítania kell. Ezt hermeneutikai körnek szokás nevezni, ami nem circulus vitiosus. Csakhogy az előzetes megértés azt is befolyásolja, amit látunk, vagy hogy mit vagyunk képesek meglátni egyáltalán. Ahogyan nincs értelmezés nélküli szövegkritika (ha volna, az olyan szövegkiadásokat eredményezne, amelyekben hemzsegnek az értelmetlen részletek, a híven reprodukált toll- és nyomdahibák), úgy nincs rekonstrukció nélküli értelmezés sem. Tanulságos, ahogyan a szövegértelmezés kapcsán mindkét vitatkozó fél szükséges fázisnak tekinti a fordítást. Ha úgy gondoljuk, hogy a görög szöveg megértéséhez létre kell hoznunk előbb egy magyar szöveget, akkor máris elismertük, hogy a megértendő világhoz valami nagyon idegent kell előbb hozzáadni, hogy számunkra megközelíthető legyen. Másrészt azonban éppen ebben az esetben nem vagyok meggyőzve arról, hogy ez a lépés elengedhetetlen. Én latinista vagyok, és latin szövegeket általában nem szoktam magyarra fordítani magamban. De talán a fordítást tágabban kell értenünk, nem mint áthelyezést egyik nyelvből a másikba, hanem mint áthelyezést egy idegen világból a sajátba, amelyet saját előfeltevéseink uralnak, amelyeket azonban a megértés esetleg majd módosít: így értelmezve a fordítás nem pusztán fázisa az értelmezésnek, hanem talán azonos is vele. Mindezek alapján Patay-Horváth András kérdése, miszerint szerencse vagy balszerencse, hogy Pauszaniasz szövege fennmaradt, teljesen jogosulatlan kérdés. Pauszaniasz révén bizonyítottan tudunk egy olyan értelmezésről, amely történetileg létezett. Tudjuk, hogy az ókornak legalábbis egy bizonyos periódusában a görögök hogyan értelmezték a szoborcsoportot. És ez nem egyéni értelmezés: Pauszaniasz helyi idegenvezetőkre hivatkozik, akik ugyanezt mondták minden látogatónak, akik vélhetőleg el is hitték nekik. Vagyis az oromcsoportnak Pauszaniasz korában ez volt a jelentése, amivel akkor is számolni kellene, ha tudnánk, hogy más korokban mást jelentett. De aki egy jól dokumentált ókori értelmezésre hivatkozik, az bizonyosan nem téved a jelentést illetően, legfeljebb a műalkotás jelentését még tovább lehet gazdagítani, ha más korok más értelmezéseire is fény derül. Következik-e az értelmezéseknek ebből a relativitásából, hogy akkor valójában „minden mehet”? Az a kitüntetett pont, ahonnan a különböző értelmezések megítélhetők, miért ne lehetnék én magam? Miért ne gondolnám, hogy ha a különböző értelmezések mind egyenjogúak, akkor nekem a sajátom tetszik a legjobban? Vagy ha a jelentést a befogadó saját előfeltevései és meghatározottságai is befolyásolják, akkor miért ne volna lehetséges, hogy éppen egy Patay-Horváth András nevű befogadónak olyan sajátos előfeltevései és meghatározottságai legyenek, amelyek miatt az olümpiai Zeusz-templom keleti oromcsoportja az ő számára Agamemnón és Akhilleusz kibékülését jelenti? Vagyis ilyen elméleti alapon lehet-e egyáltalán vitatkozni az értelmezésekről? Ha valaki a maga részéről úgy gondolná, hogy az Iliasz beszámoló a százéves háborúról, és Akhilleusz Jeanne d’Arc allegóriája, az ellen sem elvi, sem erkölcsi, sem ideggyógyászati alapon nem lehetne kifogást emelni. Az ilyesmi végtére is mindenkinek a magánügye. Más a helyzet, ha ugyanez a hangsúlyozottan fiktív alak megpróbál értelmezéséről másokat is meggyőzni, és a tudományos nyilvánosság elé lép. Akkor bizony érveket kell találnia, és be kell mutatnia, hogy ez a végeredmény az adott tudományos közegben (értelmezői közösségben) érvényesnek tekintett értelmezési eljárások vagy műveletek révén alakult ki. Ez az értelmezés érvényességének kérdése, de mint mostanra talán már világos, az értelmezés mindig csak egy adott közegben lehet érvényes. Ha például fiktív hősünk olyan közegben próbálná értelmezését megvédeni, amelyben az idő, a tér, a kauzalitás, a hatás és még néhány egyéb fogalom egészen másfajta koncepciói elfogadottak, mint a mai nyugati tudományosságban, akkor akár sikerrel is járhat. De egy mai ókortudományi folyóirat nem közölne ilyen tanulmányt, mégpedig azon az alapon, hogy a manapság szokásos előfeltevések szerint egy irodalmi ábrázolás témája csak olyan történelmi esemény lehet, amely (a lineárisan haladó) időben korábban történt. Ez azonban egy itt és most, és most sem mindenki számára érvényes előfeltevés, hiszen a történelem során számos irodalmi művet értelmeztek már úgy (és értelmeznek úgy ma is), mintha a keletkezés időpontjához képest későbbi eseményekről szólnának. Vagyis egy értelmezés egy adott kontextusban lehet elfogadható – de ehhez rögvest hozzá kell tenni, hogy a mai tudományosság kontextusához többnyire az is hozzátartozik, hogy az értelmezés tekintettel legyen a befogadást a műalkotás keletkezésekor befolyásoló körülményekre, az „eredeti kontextusra” is (jóllehet az eredeti itt nem értékkategória, és nem valamilyen kitüntetett pozíciót hivatott jelölni). Nagy Árpád számos ponton állította, hogy Patay-Horváth értelmezési eljárásai egy művészettörténeti vagy az ókori műalkotások értelmezésével foglalkozó közegben nem érvényesek, és vitapartnere – érthető módon – igyekezett érvényességüket mégis igazolni. A vitának ebbe a részébe nemigen kívánok beleszólni. Az egyes értelmezési műveletek elfogadhatóságán túl azonban az is követelmény, hogy a műveletek az adott értelmezésen belül konzisztensek legyenek. Az nem megy, hogy a feltételezett kocsiverseny egyik alakja azért nem lehet Pelopsz, mert páncélt visel (ami akadályozná a mozgásban), a másik azért nem lehet Oinomaosz, mert nem visel páncélt („Mit ábrázol…” 33., illetve 34.). A rögzített jelentés előfeltevése azonban Patay-Horváth eljárásaiban olyan erőteljes, hogy hajlamos az ikonográfiát is rögzített, nagyon egyértelmű, kizárólagos jelentésű kódok rendszerének tekinteni (pl. rövid haj = rabszolga). De csak akkor, ha jól jön neki: a fogat például nem feltétlenül utal kocsiversenyre – állítja –, lehet egyszerű közlekedési eszköz, mint a Parthenón nyugati oromcsoportján. Csakhogy a főalakok mögött elhelyezett két, egymással szembenálló fogat ott (is?) egy nagy, mitikus összecsapás kelléke, amely elég világosan utal az ellentétre, és jelentős mértékben hozzájárul a kompozíció feszültségének megteremtéséhez. De még az adott közegben érvényesnek elfogadott, és konzisztens módon alkalmazott értelmezési eljárások révén is előállhatnak eltérő értelmezések. Milyen alapon választhatunk közöttük? Egyrészt ilyen esetekben nem feltétlenül kell dönteni: ahogyan rögzítettnek nem kívánom tekinteni a jelentést, úgy ebből következőleg egyetlennek sem. Másrészt elfogadható értékelő kritériumnak látom, hogy egy értelmezés annál jobb, minél teljesebb, aminek két aspektusa is van. Az egyik, hogy az adott műalkotás lehetőleg minél több részletét legyen képes megmagyarázni. Valószínűleg nincs olyan értelmezés, amely minden részletre kiterjedhetne, hiszen a művészet részletekben kimeríthetetlenül gazdag, és éppen ezért hozhat létre kimeríthetetlenül gazdag jelentéseket is. De ha egy értelmezés csak nagyon kevés elemet magyaráz meg, akkor könnyen támadhat hiányérzetünk. Nekem többnyire ez a bajom azzal, ha művészi elbeszélő szövegeket politikai allegóriának tekintenek, amivel sikerül egy gazdag és rétegzett műalkotást egyetlen mondatra egyszerűsíteni, illetve egy sokszereplős kompozíciónak mindössze két-három alakját értelmezni. Patay-Horváth értelmezése ebből a szempontból nem különösebben vonzó. A három központi alaktól eltekintve senkinek semmi funkciója nincs, és bármelyik szobor bárki lehet. A két kocsi is csak dísznek van ott. Egy a sarokban kuporgó alak lehet, mondjuk, Odüsszeusz – vagy bárki más, van elég szereplő az Iliaszban. De akár Odüsszeusz, akár nem, abból semmi nem következik az oromcsoport egészének jelentése szempontjából. Az Oinomaosz és Pelopsz kocsiversenyét feltételező értelmezés sokkal több részletet tudott integrálni. A másik szempont, hogy mennyire összetett és milyen súlyú jelentést sikerül egy értelmezésnek létrehoznia. Patay-Horváth „őszintén bevallja”, hogy nem érti, „egészen pontosan mit kér rajta számon” („Errare…” 40.) Nagy Árpád, amikor azt írja: „cikke kísérletet sem tesz arra, hogy az új értelmezést összhangba hozza ezzel a plasztikai nyelvvel, hogy az egyes szobrokat mint eleven műalkotásokat mérje saját feltevéséhez” („Rebus novis studere”: Ókor 2004/4, 35., 7. j.). Azt hiszem, ezen a ponton kell megkísérelnem elmagyarázni neki a dolgot – annál is inkább, mert számomra ez a litotésszel megfogalmazott lábjegyzet tartalmazza a legsúlyosabb kifogást Patay-Horváth cikkével szemben. Értelmezésnek az tulajdonképpen elég sovány, hogy megnevezzük az ábrázolt jelenetet, és megmondjuk, melyik alak kicsoda. Hiszen ezzel még semmit sem mondtunk a kompozíció egészéről, a szobrok viszonyrendszeréről, sem arról, hogy mitől nagy művészet, amiről beszélünk. A plasztikai nyelvről. Nem elég azt mondani, hogy a hagyományosan jósnak tartott alak akkor most Kalkhasz, azt is meg kéne tudni magyarázni, miért gondolhatták oly sokan, hogy „szörnyű jövőbe lát” (N. Á. M., „Rebus novis studere” 34.), ezzel szemben hogyan kell arckifejezését értenünk, vagy ha tényleg olyan baljóslatú ez a jósalak, akkor milyen szerepe lehet a kibékülési jelenetben. Ha ez a szoborcsoport egy viszonylagos nyugvópontot ábrázol, amelyben a korábbi ellentétek végre kiegyenlítődnek, mit kezdjünk azokkal a vonásokkal, amelyek a kompozíció látszólagos egyensúlyát felforgatják. Ha Patay-Horváth szerint nem igaz, hogy ez a kompozíció tele van feszültséggel, akkor el kell számolnia azokkal az elemekkel, amelyeket mások úgy értelmeztek, mintha feszültséget sugallnának. Általában véve nem túl izgalmasak az olyan értelmezési kísérletek, amelyek a műalkotás helyébe valamilyen jól megfogalmazható, diszkurzív tartalmat próbálnak állítani. Márpedig Patay-Horváth szerint az oromcsoport körülbelül azt jelentette eredetileg, hogy a hellének mind fogjanak össze, mert csak így győzhetik le a barbárokat. A hagyományos értelmezést nem tudnám, és nem is akarnám ilyen tömören öszszefoglalni, hiszen az sokkal bonyolultabb és izgalmasabb. Az egyszeri befogadó számára nem volna jó üzlet elfogadni Patay-Horváth András javaslatát. Ezzel a jelentéssel nem lehet túl sok mindent kezdeni: nehezen látható be, mennyiben alkalmazhatjuk saját sorsunkra, életünkre, és nem látszik úgy, mintha az emberi lét mélységeibe engedne pillantani. Egy ilyen aktuálpolitikai üzenetért én nem szívesen adnám oda azt az esztétikai jellegű tapasztalatot, amely a hagyományos értelmezés révén mélyen elszomorító, mégis felemelő, tragikus igazságokat sugallt nekem nem kisebb súlyú kérdésekről, mint – mondjuk – az isteni igazságosság természete.

 


© 2005. ÓKOR